На осно­ву од­ред­би члана 17. став 7.Ста­ту­та Срп­ског про­свјет­ног и кул­тур­ног дру­штва „Про­свје­та“ и од­ред­би За­ко­на о удру­же­њи­ма и фон­да­ци­ја­ма Ре­пу­бли­ке Срп­ске („Слу­жбе­ни гла­сник РС“ број: 52/01), Скуп­шти­на Срп­ског про­свјет­ног и кул­тур­ног дру­штва „Про­свје­та“ Бања Лука, на сјед­ни­ци одр­жаној 05. децембра 2013.го­ди­не, усво­ји­ла је

 

С Т А Т У Т А Р Н У     О Д Л У К У

СПКД „Про­свје­та“ БАЊАЛУКА

 

ОП­ШТЕ ОД­РЕД­БЕ

 

Члан 1.

 Овом Ста­ту­тар­ном од­лу­ком уре­ђу­ју се: ор­га­ни­за­ци­ја, про­грам­ски циље­ви, за­да­ци и са­др­жај дје­лат­но­сти Срп­ског про­свјет­ног и култ­ног дру­штва „Про­свје­та“ Бања Лука (у даљем тек­сту: Дру­штво), пра­ва, оба­ве­зе и од­го­ворно­сти чла­но­ва, као и дру­га пи­та­ња зна­чај­на за рад Дру­штва.

 

Члан 2.

 Дру­штво, у скла­ду са овом Ста­ту­тар­ном од­лу­ком, до­но­си Про­грам ра­да, По­слов­ник о ра­ду ор­га­на Дру­штва, као и дру­ге оп­ште ак­те ко­ји­ма се бли­же од­ре­ђу­ју пи­та­ња у ве­зи са на­чи­ном ра­да и дје­ло­ва­њем Дру­штва.

 

НА­ЗИВ, СЈЕ­ДИ­ШТЕ И ПОД­РУЧ­ЈЕ ДЈЕ­ЛО­ВА­ЊА

 

Члан 3.

 Дру­штво се зо­ве: Срп­ско про­свјет­но и кул­тур­но дру­штво „Про­свје­та“ Бања Лука. Скра­ће­ни на­зив је: СПКД „Про­свје­та“ Бања Лука.

Сје­ди­ште Дру­штва је у Бањoj Луци.

Дру­штво дје­лу­је на под­ручју града Бања Лука као одбор и саставнидио Српског про­свјет­ног и кул­тур­ног дру­штва „Про­свје­та“ у БиХ.

 

Члан 4.

 Дру­штво има свој­ство прав­ног ли­ца ко­је сти­че упи­сом у ре­ги­стар код над­ле­жног су­да.

За оба­ве­зе Дру­штво од­го­ва­ра цје­ло­куп­ном имо­ви­ном.

Дру­штво за­сту­па пред­сјед­ник Дру­штва, а у ње­го­вој од­сут­но­сти један од пот­предсјед­ника Дру­штва.

 

Члан 5.

 Пе­чат Дру­штва је окру­глог об­ли­ка, преч­ни­ка 25мм, са ћи­ри­личним текстом: Срп­ско про­свјет­но и кул­тур­но дру­штво „Про­свје­та“ у Бањој Луци– Градски од­бор Бања Лука.

У сре­ди­ни пе­ча­та је знак „Про­свје­те“.

 

Члан 6.

 Дру­штво дје­лу­је на прин­ци­пу до­бро­вољно­сти.Остварује се крозраз­не култур­не, про­свјет­не, на­уч­не, здрав­стве­не, при­вред­не, ху­ма­ни­тар­не и сличне ак­тив­но­сти.

У вези спрет­ход­нимста­вом, Дру­штво ра­ди на оку­пља­њу сво­јих чла­но­ва и оства­ри­ва­њу ци­ље­ва утвр­ђе­них овом Ста­ту­тар­ном од­лу­ком.

Дру­штво свој рад за­сни­ва на за­кон­ским про­пи­си­ма Ре­пу­бли­ке Срп­ске и сво­јим оп­штим ак­ти­ма.

 

ДЈЕ­ЛО­КРУГ РА­ДА И ЦИ­ЉЕ­ВИ ДРУ­ШТВА

 

Члан 7.

Дру­штво ће оства­ри­ва­ти сво­је ци­ље­ве у сље­де­ћим ак­тив­но­сти­ма:

 • про­у­ча­ва­ње исто­ри­је и жи­во­та Ср­ба,
 • про­у­ча­ва­ње и ње­го­ва­ње срп­ске кул­тур­не ба­шти­не,
 • ор­га­ни­зо­ва­ње и под­сти­ца­ње на­учног, умјет­ничког и књи­жев­ног ра­да,
 • из­да­ва­ње стал­них и по­вре­ме­них пу­бли­ка­ци­ја (но­ви­на, ча­со­пи­са, ре­ви­ја, књи­га, ка­лен­да­ра и сл.), у скла­ду са за­ко­ном,
 • ор­га­ни­зо­ва­ње пре­да­ва­ња, из­ло­жби, кул­тур­них и за­бав­них при­ред­би,
 • ши­ре­ње и по­пу­ла­ри­са­ње књи­ге,
 • чу­ва­ње је­зичког иден­ти­те­та срп­ског на­ро­да за­сно­ва­ног на ву­ков­ској тради­ци­ји,
 • ње­го­ва­ње успо­ме­на из про­шло­сти Ср­ба,
 • стал­на и ин­тен­зив­на бри­га о при­су­ству ћи­ри­ли­це у свим ви­до­ви­ма кул­турног и јав­ног жи­во­та срп­ског на­ро­да,
 • по­пу­ла­ри­са­ње те­ко­ви­на са­вре­ме­не на­у­ке и умјет­но­сти,
 • раз­ви­ја­ње са­рад­ње са срод­ним дру­штви­ма и ин­сти­ту­ци­ја­ма у зе­мљи и иностран­ству,
 • осни­ва­ње пје­вачких, фол­клор­них, ли­ков­них и му­зичких гру­па и сек­ци­ја,
 • по­ма­га­ње уче­ни­ка и сту­де­на­та у шко­ло­ва­њу, а на­ро­чи­то на­да­ре­них,и оних ко­ји ће чи­ни­ти на­уч­ни и умјет­нич­ки под­мла­дак,
 • уна­пре­ђе­ње кул­тур­них ве­за са срп­ским на­ро­дом у срп­ским зе­мља­ма и Ср­би­ма у ра­се­ље­њу,
 • ин­фор­ми­са­ње о про­свјет­ним и кул­тур­ним зби­ва­њи­ма и ши­ре­ње аутен­тичних ин­фор­ма­ци­ја у штам­пи, интернету, ра­ди­ју и те­ле­ви­зи­ји,
 • бри­га о чу­ва­њу на­род­ног здра­вља и чо­вје­ко­ве око­ли­не,
 • пра­ће­ње вас­пит­но-обра­зов­ног про­це­са у основ­ним и сред­њим шко­ла­ма,те уче­шће у кре­и­ра­њу и оства­ри­ва­њу школ­ских про­гра­ма,
 • са­рад­ња са ор­га­ни­ма и ин­сти­ту­ци­ја­ма Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве, а на­рочи­то са ње­ним му­зе­ји­ма, би­бли­о­те­ка­ма, ли­сто­ви­ма и ча­со­пи­си­ма и об­разов­ним уста­но­ва­ма,
 • ор­га­ни­зо­ва­ње сек­ци­ја и од­бо­ра за исто­ри­ју, књижев­ност, ет­но­ло­ги­ју, музи­ко­ло­ги­ју, еко­ло­ги­ју и слично,
 • оба­вља­њем и дру­гих ак­тив­но­сти ко­је сво­јим Про­гра­мом утвр­ди Срсп­ко про­свјет­но и кул­тур­но дру­штво „Про­свје­та“,
 • оба­вља­њем дје­лат­но­сти у скла­ду са од­ред­ба­ма чла­на 4.За­ко­на о удруже­њи­ма и фон­да­ци­ја­ма РС („Слу­жбе­ни гла­сник РС“ број: 52/01).

 

Члан 8.

 При остваривањуна­ве­де­них ци­ље­ва и за­да­та­ка Дру­штво ће раз­вијатитакве ме­то­де и об­ли­ке ра­да и ор­га­ни­зо­ва­ња ко­ји ће обез­би­је­ди­ти пу­ну јав­ност дје­ло­ва­ња и све­стра­ност укљу­чи­ва­ња за­ин­те­ре­со­ва­них гра­ђа­на и ор­га­ни­заци­ја у при­пре­ма­њу рас­пра­ва и спро­во­ђе­њу до­не­се­них ста­во­ва, за­кљу­ча­ка и од­лу­ка.

 

Члан 9.

 У скла­ду са оп­штим за­кон­ским про­пи­си­ма Ре­пу­бли­ке Срп­ске, Друштво са­мо­стал­но утвр­ђу­је и рас­по­ре­ђу­је до­хо­дак.

Дру­штво код од­го­ва­ра­ју­ће фи­нан­сиј­ске ин­сти­ту­ци­је у Ре­пу­бли­ци Срп­ској, од­но­сно умје­сту сје­ди­шта Дру­штва,има отво­ре­не од­го­ва­ра­ју­ће жи­ро-ра­чу­не и у по­сло­ва­њу са тре­ћим ли­ци­ма исту­па у сво­је име и са­мо­стал­но.

 

ЧЛА­НО­ВИ ДРУ­ШТВА

 

Члан 10.

 Чла­но­ви Дру­штва мо­гу би­ти: ле­га­то­ри, до­бро­тво­ри, уте­ме­љи­ва­чи, редов­ни и по­ча­сни.

Члан ле­га­тор по­ста­је оно ли­це ко­је је Дру­штву за­вје­шта­ло вла­сти­те не­крет­ни­не.

Члан уте­ме­љи­вач је оно ли­це ко­је Дру­штву при­ло­жи нов­ча­ни из­нос ве­ћи од 1000 КМ (конвертибилнихмарака).

Члан до­бро­твор је ли­це ко­је Дру­штву при­ло­жи из­нос ве­ћи од 500 КМ (конвертибилнихмарака).

Ре­дов­ни члан Дру­штва мо­же би­ти сва­ки гра­ђа­нин ко­ји же­ли да по­маже на­род­но про­свје­ћи­ва­ње и ис­пу­ња­ва оста­ле за­дат­ке утвр­ђе­не овом Ста­тутар­ном од­лу­ком.

По­ча­сни чла­но­ви Дру­штва мо­гу би­ти по­је­дин­ци, ор­га­ни­за­ци­је, пре­дузе­ћа, уста­но­ве, дру­штва, клу­бо­ви, ко­ји сво­јим ра­дом и ма­те­ри­јал­ним при­ло­зима и са­рад­њом по­ма­жу Дру­штво.

Дру­штво има и чла­но­ве под­млат­ка, о че­му се до­но­си по­се­бан акт.

 

ПРА­ВА И ДУ­ЖНО­СТИ ЧЛА­НО­ВА И ПРЕ­СТА­НАК ЧЛАН­СТВА

 

Члан 11.

 Сва­ки члан Дру­штва има пра­во и ду­жност да: уче­ству­је у ра­ду Скупшти­не Дру­штва, да би­ра и да бу­де би­ран у ор­га­не Дру­штва, да при­су­ству­је са­стан­ци­ма, при­ред­ба­ма и дру­гим кул­тур­ним ма­ни­фе­ста­ци­ја­ма ко­је ор­га­низу­је Дру­штво.

Ре­дов­ни чла­но­ви Дру­штва пла­ћа­ју го­ди­шњу чла­на­ри­ну.

Из­нос го­ди­шње чла­на­ри­не утврђује Скупштина Друштва,а ње­ну рас­по­дје­лу утвр­ђу­је Градски од­бор.

 

Члан 12.

 Пра­ва ре­дов­них чла­но­ва су:

 • да уче­ству­ју у ра­ду Скуп­шти­не,
 • да би­ра­ју и да бу­ду би­ра­ни за пред­став­ни­ке Градског одбора, у Скупшти­ну Дру­штва као и у ор­га­не упра­ве Дру­штва,
 • да под­но­се при­је­дло­ге и пред­став­ке у ве­зи са пи­та­њи­ма ко­ја се од­но­се на рад Дру­штва
 • да ко­ри­сте те­ко­ви­не из ра­да Дру­штва.

Ле­га­то­ри, утемељивачи, добротвори и почасни чла­но­ви Дру­штва мо­гу да уче­ству­ју у ра­ду Скупшти­не Дру­штва са са­вје­то­дав­ним гла­сом.

Ле­га­то­ри, утемељивачи, добротвори и почасни чла­но­ви Дру­штва бесплатно добијају штам­па­не пу­бли­каци­је Дру­штва.

 

Члан 13.

 Ду­жно­сти чла­но­ва Дру­штва су да из­вр­ша­ва­ју за­дат­ке утвр­ђе­не Ста­тутом Дру­штва и овом Ста­ту­тар­ном од­лу­ком, за­кључ­ке Скуп­шти­не Дру­штва, Градског одбора и дру­гих ор­га­на Дру­штва.

 

Члан 14.

 Члан­ство у Дру­штву пре­ста­је:

 • до­бро­вољним исту­па­њем,
 • ис­кљу­че­њем из Дру­штва,
 • из дру­гих раз­ло­га ко­ји субит­ног зна­ча­ја за ста­тус чла­на Друштва.

 

Члан 15.

 Чла­нове Дру­штва при­ма и ис­кљу­чу­је Градски одбор.

Члан Друштва мо­же би­ти ис­кљу­чен:

 • ако не ис­пу­ња­ва ду­жно­сти пре­ма Пра­ви­ли­ма и од­го­ва­ра­ју­ћим ак­тима Дру­штва, кр­ши ди­сци­пли­ну и кр­ши углед Дру­штва,
 • ако, упр­кос опо­ме­ни, не пла­ћа чла­на­ри­ну.

Про­тив ис­кљу­че­ња, ис­кљу­че­ни члан има пра­во жал­бе Глав­ном од­бо­ру Дру­штва коју доставља прекоГрадског одбора.

 

ОР­ГА­НИ УПРА­ВЉАЊА ДРУ­ШТВА

 

Члан 16.

 Ор­га­ни упра­вљања Дру­штва су:

 • Скуп­шти­на,
 • Градски одбор,
 • Над­зор­ни од­бор.

Дру­штво има пред­сјед­ни­ка, два пот­пред­сјед­ни­ка, се­кре­та­ра и замјеника секретара Дру­штва и благајника Друштва.

 

Члан 17.

 Градски одбор мо­же ор­га­ни­зо­ва­ти одје­ље­ња, сек­ци­је и ко­ми­си­је за успје­шни­је оба­вља­ње по­је­ди­них ак­тив­но­сти Дру­штва.

 

СКУП­ШТИ­НА

 

Члан 18.

 Скуп­шти­на је нај­ви­ши ор­ган Дру­штва,а са­чи­ња­вају је ре­дов­ни чла­но­ва Дру­штва.

Скуп­шти­на се одр­жа­ва нај­ма­ње је­дан­пут го­ди­шње.

Ра­дом Скуп­шти­не ру­ко­во­ди пред­сјед­ник, а у ње­го­вој од­сут­но­сти један од потпредсједника.

Из­бор­ном Скуп­шти­ном, ко­ја се одр­жа­ва сва­ке че­твр­те го­ди­не, ру­ково­ди рад­но пред­сјед­ни­штво ко­је би­ра Скуп­шти­на.

 

Члан 19.

 Скуп­шти­на оба­вља сље­де­ће по­сло­ве:

 • до­но­си Ста­ту­тар­ну од­лу­ку Дру­штва, ње­не из­мје­не и до­пу­не, и дру­ге ак­те од­ре­ђе­не Ста­ту­тар­ном од­лу­ком,
 • утврђује програмске смјернице Друштва
 • би­ра Градски одбор,
 • бира пред­сјед­ни­ка Друштва, који је истовремено и предсједник Градског одбора,
 • бира два потпредсједника Друштва,
 • би­ра Над­зор­ни од­бор и ње­го­вог пред­сјед­ни­ка,
 • раз­ма­тра и усва­ја из­вје­шта­је Градског и Над­зор­ног од­бо­ра,
 • раз­ма­тра и усва­ја Про­грам ра­да Дру­штва,
 • до­но­си По­слов­ник о свом ра­ду,
 • од­лу­чу­је о при­па­ја­њу, раз­два­ја­њу, тран­сфор­ма­ци­ји, пре­стан­ку и другим ста­ту­сним промје­на­ма Дру­штва,
 • да­је са­гла­сност на прав­не рад­ње пред­у­зе­те у име Дру­штва при­је њего­вог упи­са у ре­ги­стар,
 • усва­ја фи­нан­сиј­ски из­вје­штај при­пре­мљен од стра­не Градског од­бо­ра или овла­ште­ног ли­ца,
 • до­но­си од­лу­ку о пре­стан­ку ра­да Дру­штва у граду Бањој Луци,
 • оба­вља и дру­ге по­сло­ве ко­ји су у ње­ној над­ле­жно­сти.

 

Члан 20.

 Скуп­шти­ну Дру­штва са­зи­ва пред­сјед­ник Градског одбора ко­ји је уједно и пред­сјед­ник Скуп­шти­не, са­мо­и­ни­ци­ја­тив­но, на за­хтјев Градског одбора, Над­зор­ног од­бо­ра или на за­хтјев нај­ма­ње 1/3 чла­но­ва Скуп­шти­не.

Уко­ли­ко пред­сјед­ник не са­зо­ве Скуп­шти­ну у ро­ку од 30 да­на од да­на при­је­ма за­хтје­ва, Скуп­шти­ну мо­гу са­зва­ти под­но­си­о­ци за­хтје­ва, али у том слу­ча­ју су оба­ве­зни при­пре­ми­ти ма­те­ри­јал за сјед­ни­цу Скуп­шти­не, те обезби­је­ди­ти све оста­ле усло­ве за не­сме­тан рад Скуп­шти­не.

 

Члан 21.

 Скуп­шти­на се са­зи­ва пи­сме­ним пу­тем или електронском поштом,нај­ка­сни­је осам да­на при­је ње­ног одр­жа­ва­ња.

 

Члан 22.

 Скуп­шти­на пу­но­ва­жно од­лу­чу­је ако јој при­су­ству­је нат­по­ло­вична већи­на чла­но­ва.

У слу­ча­ју да Скуп­шти­на не­ма кво­рум за пу­но­ва­жно од­лучи­ва­ње, сјед­ни­ца се од­га­ђа и за­ка­зу­је сено­ви тер­мин сјед­ни­це. Ако ни у по­новље­ном тер­ми­ну не бу­де кво­ру­ма, Скуп­шти­на мо­же пу­но­ва­жно од­лу­чи­ва­ти ако јој при­су­ству­је нај­ма­ње 35% чла­но­ва.

Скуп­шти­на до­но­си од­лу­ке нат­по­ло­вич­ном ве­ћи­ном гла­со­ва при­сут­них чла­но­ва.

Скуп­шти­ни мо­же при­су­ство­ва­ти и гра­ђа­нин ко­ји ни­је члан Дру­штва, с тим да у ње­ном ра­ду мо­же уче­ство­ва­ти по по­себ­ном одо­бре­њу, без пра­ва од­лу­чи­ва­ња.

 

ГРАДСКИ ОДБОР

 

Члан 23.

Градски одбор СПКД „Про­свје­та“ у Бањој Луци састоји се од предсједника Одбора, два потпредсједника, секретара, замјеника секретара, благајника, и 9 чланова.

Градски одбор ру­ко­во­ди ра­дом Дру­штва из­ме­ђу го­ди­шњих Скуп­штина и бира се на период од четири године.

Пред­сјед­ник Градског одбора је ујед­но и пред­сјед­ник Скуп­шти­не.

 

Члан 24.

 Градски одбор оба­вља сље­де­ће по­сло­ве:

 

 • би­ра се­кре­та­ра, замјеника секретара и благајника Дру­штва на при­је­длог пред­сјед­ни­ка Дру­штва,
 • до­но­си ак­те из сво­је над­ле­жно­сти,
 • спро­во­ди по­ли­ти­ку, од­лу­ке и за­кључ­ке Скуп­шти­не Дру­штва,
 • бри­не се о спро­во­ђе­њу про­грам­ских ак­тив­но­сти Дру­штва,
 • при­пре­ма фи­нан­сиј­ски план и за­вр­шни ра­чун Дру­штва ко­је усва­ја Скуп­шти­на
 • при­пре­ма и пред­ла­же из­мје­не Ста­ту­тар­не од­лу­ке и дру­гих ака­та ко­је до­но­си Скуп­шти­на,
 • упра­вља имо­ви­ном Дру­штва,
 • при­пре­ма и са­зи­ва сјед­ни­це Скуп­шти­не,
 • ор­га­ни­зу­је са­стан­ке, до­го­во­ре и дру­ге ак­тив­но­сти Дру­штва,
 • рје­ша­ва мол­бе, жал­бе и при­је­дло­ге чла­но­ва Дру­штва,
 • одр­жа­ва кон­так­те са ор­га­ни­ма и ор­га­ни­за­ци­ја­ма сход­но чла­ну 8. Ста­ту­тар­не од­лу­ке и Ста­ту­та Дру­штва,
 • фор­ми­ра одје­ље­ња, сек­ци­је, клубве, активе и ко­ми­си­је за од­ре­ђе­не за­дат­ке и ак­тивно­сти Дру­штва,
 • од­лу­чу­је о до­дје­љи­ва­њу на­гра­да чла­но­ви­ма Дру­штва, као и другим заслужним појединцима, организацијама и институцијама,
 • оба­вља и дру­ге по­сло­ве ко­је му од­ре­ди Скуп­шти­на.

Градски од­бор за свој рад од­го­ва­ра Скуп­шти­ни и Глав­ном од­бо­ру ко­јима под­но­си писани из­вје­штај о свом ра­ду.

 

Члан 25.

 Градски од­бор ра­ди у сјед­ни­ца­ма, а од­лу­ке до­но­си у скла­ду са од­ред­бама ко­је ва­же и за Скуп­шти­ну.

Сјед­ни­це се одр­жа­ва­ју пре­ма по­тре­би, а о ра­ду сјед­ни­це во­ди се за­писник. За­пи­сник пот­пи­су­је пред­сјед­ник или пот­пред­сјед­ник,и за­пи­сни­чар.

 

Члан 26.

 За из­ра­зи­то по­ка­за­ну ак­тив­ност и вид­не ре­зул­та­те на оства­ри­ва­њу про­гра­ма ра­да Дру­штва, као и по­се­бан ма­те­ри­јал­ни до­при­нос оства­ри­ва­њу ци­ље­ва Дру­штва, Градски од­бор мо­же до­дје­љи­ва­ти по­је­дин­ци­ма и прав­ним ли­ци­ма јав­на при­зна­ња у ви­ду пи­сме­не за­хвал­ни­це, значке Дру­штва, књи­ге са по­све­том и дру­га при­зна­ња ко­ја уста­но­ви Дру­штво.

 

ПРЕДСЈЕДНИК ДРУШТВА

 

Члан 27.

 Предсједник Дру­штва оба­вља сље­де­ће по­сло­ве:

 • представња Друштво у свим званичним контактима са органима, институцијама, друштвима, удружењима и другим субјектима.
 • заступа Друштво у правном промету
 • руководи радом органа Друштва
 • потписује акта која доносе Скупштина и Градски одбор Друштва
 • са секретаром и подпредсједницима координира рад органа , одјељења, секција и комисија Друштва,
 • потписује документа о материјално-финансијском пословању и наредбодавац је у извршењу финансијског плана друштва

 

СЕ­КРЕ­ТАР

 

Члан 28.

Се­кре­тар Дру­штва оба­вља сље­де­ће по­сло­ве:

 • бри­не о за­ко­ни­то­сти ра­да Дру­штва,
 • уче­ству­је у при­пре­ма­њу сјед­ни­ца,
 • бри­не о из­ра­ди ака­та ко­је до­но­се Скупшти­на и Градски од­бор,
 • из­вр­ша­ва од­лу­ке и за­кључке Градскогод­бо­ра и ста­ра се о спро­во­ђењу за­кључа­ка и од­лу­ка Скуп­шти­не,
 • пот­пи­су­је ак­те и дру­ге до­ку­мен­те о ма­те­ри­јал­но-фи­нан­сиј­ском посло­ва­њу,
 • на­ред­бо­да­вац је у из­вр­ше­њу фи­нан­сиј­ског пла­на,
 • чу­ва пе­чат и штам­биљ Дру­штва и ру­ку­је њи­ма,
 • пред­у­зи­ма мје­ре за свр­сис­ход­но и ра­ци­о­нал­но тро­ше­ње сред­ста­ва Дру­штва,
 • оба­вља и дру­ге по­сло­ве ко­ји су му за­ко­ном, Ста­ту­том, Ста­ту­тар­ном од­лу­ком и дру­гим ак­ти­ма ста­вље­ни у над­ле­жност.

Замјеник секретара заједно са секретаром обавља послове из надлежности секретара, а у његовом одсуству обавља послове секретара.

 

БЛАГАЈНИК

 

Члан 29.

Благајник Дру­штва оба­вља сље­де­ће по­сло­ве:

 • брине се о правилном материјално-финансијском пословању Друштва,
 • прикупља чланарину, донације и друга новчана средства и уредно уплаћује на рачун Друштва,
 • у скалду са одлуком Градског одбора, а по налогу предсједника Одбора, врши финасијске трансакције за потребе Друштва,
 • о извршеним уплатама – исплатама новчаних средстава сачињава прописану документацију
 • води прописану благајничку евиденцију и документацију,
 • у складу са законским прописима чува готов новац у каси,
 • припрема и доставља извјештаје о новчаним трансакцијама благајничког пословања,
 • чува, одлаже и архивира финасијску документацију о извршеним финансијским трансакцијама,
 • заједно са предсједником Градског одбора је депонент потписа код надлежне банке.

 

НАД­ЗОР­НИ ОД­БОР

 

Члан 30.

 Над­зор­ни од­бор Дру­штва са­сто­ји се од три чла­на ко­је би­ра Скупшти­на. Скуп­шти­на би­ра и пред­сјед­ни­ка Над­зор­ног од­бо­ра.

Над­зор­ни од­бор оба­вља кон­тро­лу ра­да цје­ло­куп­не ак­тив­но­сти Друштва, а на­ро­чи­то:

 • над­зор над за­ко­ни­то­шћу ра­да и при­мје­ни оп­штих ака­та,
 • кон­тро­ли­ше цје­ло­куп­но ма­тре­ри­јал­но-фи­нан­сиј­ско по­сло­ва­ње,
 • оба­вља над­зор над упо­тре­бом и ко­ри­ште­њем цје­ло­куп­ног ин­вен­та­ра с ко­јим Дру­штво рас­по­ла­же,
 • кон­тро­ли­ше устро­ја­ва­ње и во­ђе­ње еви­ден­ци­је учла­њи­ва­ња чла­но­ва Дру­штва и пла­ћа­ња чла­на­ри­не.

Над­зор­ни од­бор писаним из­вје­шта­јем упо­зна­је ор­га­не Дру­штва о непра­вил­но­сти­ма у ра­ду и по­сло­ва­њу Дру­штва и са пред­у­зе­тим мје­ра­ма за от­кла­ња­ње не­до­ста­та­ка у ра­ду.

Над­зор­ни од­бор сјед­ни­це одр­жа­ва пре­ма по­тре­би, а оба­ве­зно је­дан­пут го­ди­шње.

Сјед­ни­це Над­зор­ног од­бо­ра са­зи­ва пред­сјед­ник Од­бо­ра са­мо­и­ни­ци­јатив­но илина за­хтјев Градског од­бо­ра.

Надзорни одбор подноси извјештај о свом раду Скупштини Друштва.

О ра­ду на сјед­ни­ца­ма во­ди се за­пи­сник, а Од­бор пу­но­ва­жно од­лу­чу­је већи­ном гла­со­ва свих чла­но­ва.

 

Члан 31.

Ман­дат чла­но­ва Градског од­бо­ра, пред­сјед­ни­ка, пот­пред­сјед­ни­ка, секре­та­ра, замјеника секретара, благајника и чланова над­зор­ног од­бо­ра тра­је че­ти­ри го­ди­не, са могућношчу једног поновног избора.

 

Члан 32.

Друштво има свога духовника, кога именује Епископ бањалучки

 

ИМО­ВИ­НА ДРУ­ШТВА

 

Члан 33.

Имо­ви­на Дру­штва са­сто­ји се од не­крет­ни­на, основ­них и нов­ча­них средста­ва и ин­вен­та­ра.

Нов­ча­на сред­ства чи­не:

 • ре­дов­на чла­на­ри­на, до­бро­вољ­ни при­ло­зи и по­кло­ни ко­ји има­ју нов­ча­ну ври­јед­ност,
 • фи­нан­сиј­ска сред­ства из бу­џет­ских до­та­ци­ја и по­ре­за, суб­вен­ци­је и уго­во­ри са фи­зичким и прав­ним ли­ци­ма, при­хо­ди од ка­ма­та, ди­ви­ден­ди, до­бити од ка­пи­та­ла, за­куп­ни­на, хо­но­ра­ра и слич­них из­во­ра па­сив­ног при­хо­да, при­хо­ди сте­че­ни пу­тем оства­ри­ва­ња ци­ље­ва и ак­тив­но­сти Дру­штва и оста­ли при­хо­ди оства­ре­ни за­ко­ни­тим ко­ри­ште­њем имо­ви­не и сред­ста­ва Дру­штва.

 

Члан 34.

 Ма­те­ри­јал­ни рас­хо­ди мо­гу се вр­ши­ти са­мо ра­ди оства­ри­ва­ња про­грамских ци­ље­ва Дру­штва, а по одо­бре­њу Скуп­шти­не или Градског од­бо­ра Друштва.

Ви­шак при­хо­да над рас­хо­ди­ма оства­рен оба­вља­њем при­вред­не дје­лат­но­сти мо­ра се ин­ве­сти­ра­ти у основ­не ста­ту­тар­не ак­тив­но­сти Дру­штва (од­ред­бе чла­на 4.За­ко­на о удру­же­њи­ма и фон­да­ци­ја­ма РС).

 

Члан 35.

Нов­ча­на сред­ства Дру­штво во­ди код од­го­ва­ра­ју­ће фи­нан­сиј­ске ин­ститу­ци­је РС у мје­сту сје­ди­шта Дру­штва.

 

Члан 36.

 Рад Дру­штва је ја­ван.

Оп­шти ак­ти Дру­штва до­ступ­ни су јав­но­сти и мо­гу се об­ја­вљи­ва­ти у сред­стви­ма јав­ног ин­фор­ми­са­ња, као и пу­бли­ка­ци­ја­ма Дру­штва.

 

ПРЕ­СТА­НАК РА­ДА ДРУ­ШТВА

 

Члан 37.

Дру­штво пре­ста­је са ра­дом на осно­ву од­лу­ке Скуп­шти­не Дру­штва.

Скуп­шти­на мо­же до­ни­је­ти од­лу­ку о пре­стан­ку ра­да Дру­штва са­мо ако Скуп­шти­ни при­су­ству­је нај­ма­ње 2/3 чла­но­ва.

 

Члан 38.

 У слу­ча­ју пре­стан­ка ра­да, имо­ви­на Дру­штва да­је се на при­вре­ме­но ко­ри­шће­ње Срп­ској пра­во­слав­ној цр­кви. За­пи­сник о при­мо­пре­да­ји имо­ви­не Срп­ској пра­во­слав­ној цр­кви потпи­су­ју пред­сје­ник Градског од­бо­ра и пред­став­ник Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве. Ако ни је­дан ор­ган Дру­штва ни­је у мо­гућ­но­сти да се са­ста­не и до­не­се од­лу­ку, имо­ви­на Дру­штва аутомат­ски пре­ла­зи на при­вре­ме­но ко­ри­шће­ње Срп­ској пра­во­слав­ној цр­кви.

 

ПРЕ­ЛА­ЗНЕ И ЗА­ВР­ШНЕ ОД­РЕД­БЕ

 

Члан 39.

Ста­ту­тар­ну од­лу­ку као и ње­не из­мје­не и до­пу­не до­но­си Скуп­шти­на.

 

Члан 40.

У слу­ча­ју не­у­са­гла­ше­но­сти не­ке од од­ред­би Ста­ту­тар­не од­лу­ке са Стату­том Дру­штва, при­мје­њи­ва­ће се од­ред­бе Ста­ту­та Дру­штва.

Аутен­тич­но ту­ма­че­ње од­ред­би Ста­ту­тар­не од­лу­ке у оперативном смислу даје Секретар, а у коначној писаној верзији Градски од­бор.

 

Члан 41.

При­је­длог Ста­ту­тар­не од­лу­ке мо­ра би­ти до­сту­пан свим чла­но­ви­ма Дру­штва ра­ди да­ва­ња при­је­дло­га и при­мјед­би.

 

Члан 42.

 Од­лу­ка сту­па на сна­гу да­ном до­но­ше­ња.

 

Пред­сјед­ник Скуп­шти­не