Поштовани,

Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ ради на остварењу свега оног што је вриједно, значајно и лијепо, а српско.
Помозите нам да сачувамо нашу историју, културу и традицију.
Градимо српски, говоримо српски, пишимо ћирилицом.

Постаните утемељивач или добротвор нашег Друштва.
Прилог можете уплатити на жиро рачун „Просвјете“, отворен код НЛБ Развојне банке: 5620990001414560

У име будућих нараштаја,
ХВАЛА !!!

 

Извод из Статутарне одлуке:

Члан 10.

Чла­но­ви Дру­штва мо­гу би­ти: ле­га­то­ри, до­бро­тво­ри, уте­ме­љи­ва­чи, редов­ни и по­ча­сни.
Члан ле­га­тор по­ста­је оно ли­це ко­је је Дру­штву за­вје­шта­ло вла­сти­те не­крет­ни­не.
Члан уте­ме­љи­вач је оно ли­це ко­је Дру­штву при­ло­жи нов­ча­ни из­нос ве­ћи од 1000 КМ (конвертибилнихмарака).
Члан до­бро­твор је ли­це ко­је Дру­штву при­ло­жи из­нос ве­ћи од 500 КМ (конвертибилнихмарака).
...
По­ча­сни чла­но­ви Дру­штва мо­гу би­ти по­је­дин­ци, ор­га­ни­за­ци­је, пре­дузе­ћа, уста­но­ве, дру­штва, клу­бо­ви, ко­ји сво­јим ра­дом и ма­те­ри­јал­ним при­ло­зима и са­рад­њом по­ма­жу Дру­штво.
...