Извод из статутарне одлуке:

 

... Ре­дов­ни члан Дру­штва мо­же би­ти сва­ки гра­ђа­нин ко­ји же­ли да по­маже на­род­но про­свје­ћи­ва­ње и ис­пу­ња­ва оста­ле за­дат­ке утвр­ђе­не овом Ста­тутар­ном од­лу­ком ...

... Сва­ки члан Дру­штва има пра­во и ду­жност да: уче­ству­је у ра­ду Скупшти­не Дру­штва, да би­ра и да бу­де би­ран у ор­га­не Дру­штва, да при­су­ству­је са­стан­ци­ма, при­ред­ба­ма и дру­гим кул­тур­ним ма­ни­фе­ста­ци­ја­ма ко­је ор­га­низу­је Дру­штво ...

... Ре­дов­ни чла­но­ви Дру­штва пла­ћа­ју го­ди­шњу чла­на­ри­ну ...

 

СПКД "ПРОСВЈЕТА" Бања Лука можете приступити тако што ћете одштампану приступницу попунити и потписати, те до добијања сталних просторија донијети на неки од догађаја који Друштво организује.

pristupnica